Dykning

Dykning som behandlingsstrategi

Mental träning

Alla förändringar börjar med ett litet steg…
Genom att utöva vattenaktiviteter så som snorkling och dykning lär man sig grundläggande livsvillkor så som, att lita på en annan människa, att ta eget ansvar, samt att utmana sig själv.
Att använda sig av dykning, snorkling och vattenaktiviteter som mental träning är ett unikt koncept, vad man gör är att arbeta med självkänsla, självförtroende och självtillit.

Hur då?

Hur vi mår är en färskvara, precis som vårt mående påverkas av vad vi stoppar i oss, påverkas vi också av de förutsättningar vi har och får. Vi har alla olika resurser och förmågor. Vissa av oss har haft god hjälp under uppväxten att ta tillvara på dessa och andra har levt i avsaknad av hjälp.
Svag självkänsla, lågt självförtroende och en svag självtillit kan alla ha. Livet formar oss på många olika sätt och ibland behöver man en extra hjälp för att ta sig tillbaka till ett positivt förhållningssätt till sig själv och sina egna förutsättningar.

Vad är självkänsla?

Det är mitt eget värde i mina egna ögon, alltså hur det känns att vara jag och hur jag tror att andra uppfattar mig.

Vad är självförtroende?

Självförtroende är att hur jag tror att jag kan göra saker och hur jag tror att andra uppfattar min förmåga och prestation

När man har en svag självkänsla är det ofta mycket svårt att lita på en annan person. Genom att man tillsammans med en dykinstruktör under lugna förhållanden och med konstruktiv information och mycket tydlighet, arbetar sig igenom de hinder man kan känna, skapas förutsättningar till en tillit. Denna tilliten sprider sig sedan till att våga lita på den egna förmågan och utveckla den till vidare utmaningar. I en förlängning ger detta ett självförtroende att lita på andras konstruktiva kritik oavsett om den är positiv eller negativ, detta då man genom att ha klarat av övningar stegvis bevisat för sig själv att man kan.

Alla kan!

Med rätt förutsättningar och med rätt inställning klarar alla av de utmaningar som kan ges. Av professionella instruktörer som hjälper till att skapa ett mål får man hjälp att möta utmaningarna, att hålla den konstruktiva ordningen som föreligger samt att få hjälp med planering. Detta ger ett gott självförtroende som i en förlängning ökar individens livskvalitet.

Hälsa

Bokning av dykläkare ska göras så fort som möjligt vid ankomst av ny elev. Eleven skall tillsammans med vårdnadshavaren läsa och fylla i PADI RSTC, vilket är en hälsodeklaration, tillsammans med instruktören, och sedan bedömas och bli godkänd av en av PADI godkänd läkare för att kunna delta i fritidsdykning.
Hälsodeklarationen/intyget skall sedan läggas i elevens mapp och arkiveras.
Bokningen ska göras av den instruktör som ansvarar för utbildningen eleven. Eleven ska även fylla i säkerhetsreglerna för dykning. Det är instruktörens ansvar att se till att eleven har genomgått en läkarundersökning, och godkänts för apparat dykning och fyllt i säkerhetsreglerna innan någon dykverksamhet upptas.
En elevmapp ska fyllas i av den instruktör som delar ut Open Water Manualen till eleven. I denna mapp ska allt dykutbildningsmaterial samlas som eleven producerar under sin dykutbildning. I elevmappen ska även säkerhetsreglerna och godkännandet från dykläkarundersökningen bevaras.
I samband med dykningen tas drogtester för att säkerställa drogfrihet. Av säkerhetsskäl får man inte ha någon främmande substans i kroppen.

Känslo- och Beteendemässig utveckling

Att lära sig dyka är att lära sig att ta ansvar för sig själv och för andra. Att kunna ha tillit till någon annan och att kunna ge en annan person ett förtroende. Dykning präglas av samförstånd.
Genom dykningen skapas en tydlighet över framförallt elevens beteendemässiga utveckling och instruktören är lyhörd för dessa signaler.
I dykningen är ansvar över sin och andras situation ett centralt fokus, detta då varje steg i dykningen är oerhört ansvarsprövande.

Utrustning

Eleven tilldelas en utrusning. Denna utgör de livsviktiga saker man måste ha med sig när man ska dyka. Vid varje dyktillfälle ska eleven tillsammans med dykinstruktör packa utrustningen och sedan vårda och packa upp den.
Det är viktigt att lära sig struktur och att packa en dykväska är ett sätt att lära sig detta. Samtal kring vad som behövs och varför tillsammans med dykinstruktören leder till att eleven successivt förstår det livsviktiga att få med sig allt. Samt att utrustningen behöver vård för att den skall fungera vid varje tillfälle.

Utbildning

När en elev som är inskriven på Camp Neptun börjar med sin dykutbildning får han/hon ett utbildningsmaterial. Utbildningsmaterialet kommer sedan att ingå i dykutrustningen(se nedan).
Efter godkänd hälsokontroll påbörjas sedan utbildningen. Det innebär att man börjar studera för eleven på ett nytt och annorlunda sätt i förhållande till hur man studerar i skolan.
Grundutbildningen för Open Water Diver (OW) är uppbyggd av flera små, men för individen stora steg. Kursmaterialet är lättläst och man blandar teori och praktik. När man har avslutat ett kapitel i boken görs en kunskapskontroll tillsammans med instruktören och man resonerar sig fram till svaren om de inte är givna. En stegkontroll görs aldrig om instruktören inte är helt säker på att eleven kommer att lyckas. Efter varje kapitel ges eleven möjlighet till att skapa en förståelse i vattnet, detta genom en praktisk övning som sammanfattar kapitlet. Detta sätt att arbeta innebär att dykningen lär ungdomen att utveckla ett självförtroende och en självkänsla, eftersom prestationen är bevisbar och responsen omedelbar.
Övningarna i vatten görs enligt modellinlärning, dvs. att en instruktör demonstrerar övningen för eleven och sen ska eleven utföra övningen på ett korrekt sätt. Om eleven inte klarar övningen så ska den repeteras tills eleven klarar att utföra övningen korrekt.
I dykutbildningen implementeras skolämnen så som engelska, matematik, fysik, biologi och svenska samt att man får lära sig studieteknik.
Begreppet JAG KAN blir viktigt och individen söker aktivt positiv feedback för att kunna växa för att utveckla det egna självförtroendet.
Efter övningen hålls en genomgång med eleven om vad som gick bra och vad denne behöver ta med sig till nästa gång att behålla och eventuellt förbättra. Sedan dokumenterar elev och instruktör övningen tillsammans för att användas vid nästa tillfälle. Detta sker genom att man fyller i elevens loggbok och elevmapp.
Detta för att ingen Open Water-övning ska missas av instruktören och även för dokumentations skull för framtida ansvar.
Vid avslutade teorilektioner ska eleven skriva slutprov. Då slutprov skrivs ska Eleven minst ha 75% rätt vid slutprovet och visat att han/hon har 100% förståelse. Vid en högre felmarginal ska provet skrivas om. Eleven utsätts inte för slutprov förrän instruktören är säker på att eleven ska lyckas.

Upplevelser

För att motivera ungdomen till dykningen bygger man på olika typer av upplevelser. Istället för att fokusera på vem som är, respektive, inte är motiverad,  lyfter Camp Neptun frågan varför en elev inte är motiverad – hur det bl.a. hänger samman med deras framgångsförväntningar och rädsla för misslyckanden. Vilka perspektiv och förväntningar har den som skall motivera.
”Motivatörens” optimism eller pessimism, tilltro eller misstro, har en avgörande betydelse när det gäller att locka fram och vidmakthålla motivation. 
Motivation påverkas av:

  • Målet – måste ligga innanför synranden.
  • Uppnåendets värde – målet måste vara eftersträvansvärt.
  • Misslyckandets sannolikhet – det måste finnas en chans att lyckas.

Camp Neptun arbetar för att bryta utvecklingen av en negativ självbild och ge eleven möjlighet att bygga upp en positiv självbild och förändra sitt sociala nätverk. Ett centralt tema i det arbetet är att förmedla både känslan och innebörden i begreppet JAG KAN till eleven. 
Upplevelsen som dykningen kan ge är dels den faktiska upplevelse att få en möjlighet till en förlängd kvalitetstid i vattnet eftersom man med hjälp av den utrustning man har kan stanna längre under ytan. Men framförallt är det upplevelsen i sjöar och hav och att få ta intryck av olika marina miljöer och få en medvetenhet om hur det ser ut under ytan.

Kontaktnät/Fritid

Genom samverkan mellan dykentreprenörer verkande i Borås skapas förutsättningar för att upprätthålla intresset efter utskrivning samt skapas ett kontaktnät hos likasinnade på orten.

kontakta oss

Kontaktformulär
reCAPTCHA