Skola

Pedagogiskt arbete med hjälp av pedagogisk resurs

Den viktigaste markören för ett liv som präglas av normbrytande är att aktivt arbete för skolnärvaro och sträva efter att individen inkluderas i det sociala samspel som skolan bjuder på.

Skolnärvaron är viktig att följa upp, den är enkel att mäta och på så vis är det lätt att upptäcka skolk eller annan skolfrånvaro som kan skapa oro om individens möjligheter till positiva resultat i skolan. Detta då forskning visar på att vägen mot ett normbrytande liv börjar långt innan eleverna börjar skolka. Störande beteende, bristande skolprestationer och skolk samvarierar.

Rutiner vid inskrivning på Camp Neptun

 • Handläggande socialsekreterare meddelar rektor på den skola eleven går/skall gå när elev blir inskriven på Camp Neptun
 • Rektor kallar till elevvårdskonferens där följande deltar
  • Förälder
  • Elev
  • Socialsekreterare
  • Klassföreståndare/Mentor
  • Kontaktperson inom Camp Neptun
  • Pedagogisk resurs

Vid behov annan EHT-personal

Vad gör Pedagogresursen på Camp Neptun?

 • Ska vara en länk mellan eleven, målsman, skolan och Camp Neptun.
 • Skall skapa en helhetssyn för elevens situation.
 • Säkerställa att eleven får den undervisning som denne har rätt till.
 • Upptäcka och påtala förbättringsområden i det system som omger eleven i skolan
 • Tillsammans med föräldrarna skapa en lärande miljö som blir stöttande för eleven.
 • m m

Kontakta gärna Camp Neptuns pedagog på: niklas.hultman@campneptun.se

kontakta oss

Kontaktformulär
reCAPTCHA