Socialtjänst

Metoder/behandlingens innehåll

Det har visat sig att placering av ungdomar på institution utanför deras hemmiljö, ofta har en positiv inverkan på dessa under placeringstiden. Tyvärr visar det sig ofta, att när ungdomen kommer tillbaka till sitt gamla nätverk (skola, kompisar och familj) återfaller denne i samma destruktiva beteende som tidigare. Därför arbetar Camp Neptun på hemmaplan med elevernas hela nätverk. Det innebär att ett nära samarbete etableras med de funktioner som finns i ungdomens närhet.
Viktiga samarbetspartners är naturligtvis socialtjänsten, skolan och föräldrarna, men även verksamheter som t.ex.; idrottsföreningar, fritidsgårdar och musikföreningar är av största vikt.
Det är viktigt att erbjuda föräldrarna stöd. Föräldrar som har svårt att hitta en lämplig uppfostringsmetod för sina barn, hamnar ofta i en ond cirkel där de negativa beteendena inte bara adderas med varandra utan ofta växelverkar. Om barnet utvecklar beteendeproblem på grund av påfrestningar i familjen, har det inte bara konsekvenser för barnet självt utan gör också föräldrarnas situation svårare. Det kan i sin tur ytterligare förvärra barnets situation.
Camp Neptun arbetar för att visa föräldrarna relevanta och effektiva metoder i uppfostran och förhindra att det utvecklas aggressiva och antagonistiska relationsmönster i familjen. Vi strävar dessutom efter att förmedla kunskaper om vikten av ett nära samarbete mellan föräldrar, socialtjänst, skola och fritid. Föräldrarna får en möjlighet att växa och utbyta erfarenheter med föräldrar i liknande situationer.
Camp Neptun vill förstärka och utveckla elevens positiva nätverk. Det möjliggör för eleven att få positiv feedback på det egna förändringsarbetet inte bara genom Camp Neptun, utan också av andra betydelsefulla personer.

Vilken metod/metoder använder Camp Neptun?

Camp Neptuns grundval är att arbeta utifrån “Det salutogena perspektivet”. Detta perspektiv utmärks av att man grundar sig på kunskaper om vad det är för faktorer i människors liv som är hälsofrämjande och förstärker de faktorer som fungerar.
Camp Neptun har som inställning att alla kan, med rätt inställning och med rätt resurser, nå sina mål. Därför handlar Camp Neptuns arbete mycket om att individen skall kunna sätta en målbild och utifrån den, på hemmaplan, komma till insikt om vad han/hon behöver för att nå sina mål och sedan hjälpa han/henne dit.

Utifrån ett systemteoretiskt förhållningssätt försöker Camp Neptun lyfta de salutogena grunderna vilka är att ge individen redskap att få sina liv att bli begripliga, hanterbara och meningsfulla vilket är de grundläggande begreppen inom den Salutogena systemteorin.

Systemteorin innebär i korthet att i ett mänskligt system är helheten alltid mer än summan av delarna. Delarna i ett system hänger samman i ett ömsesidigt samspel, där alla delar påverkar de andra. Sker en förändring i en del av systemet så påverkas också de andra delarna. I arbetet med detta använder sig Camp Neptun framförallt sig av positiv förstärkning, genom att aktivt söka det som är positivt, och vidare lära individen att själv kunna se sin positiva utveckling.

Att skapa förändring hemma i den ursprungliga miljön tar tid och behandlingstiden varierar kraftigt, från 3 månader upp till 24 månader. Att variationen är så stor och vid beror på att olika individer har olika utgångslägen och fokus ligger i individens förändringscykel och inte allt för mycket på kalenderdagar.

I arbetet med ungdomen görs en kartläggning. Denna kartläggning innefattar en nätverkskarta, samt sammanställer man kartläggningen efter modellen BBiC (Barns Behov i Centrum).
Camp Neptun som insats riktas till föräldrar och barn/ungdomar som av någon anledning fått problem. Då Camp Neptun ser familjen som en helhet och anser att det är viktigt med alla faktorer finns det även ett gediget föräldraarbete.
I sitt föräldraarbete använder sig Camp Neptun av inspiration från några olika modeller vilka har visat sig effektiva i då de utvärderats. PMT Parent Management Training, COPE Community Parent Education och Circles off Security. Tre-part-samtal är också en form som avänds i arbetet med familjen. Att hitta vägar strukturer som är anpassade för den familjestruktur som finns med en förståelse för den egna historiken som farhåga och/eller redskap.

Är metoden/metoderna evidensbaserade?

Då individerna som är inskrivna i verksamheten Camp Neptun utgör en heterogen grupp med väldigt olika behov av stöd skapas för individen individuella insatser. Att arbeta salutogent är att arbeta med de friska faktorer vilka finns i omgivningen. Ideologin är väl beprövad genom flera faktorer och det är framförallt genom att arbeta med KASAM som redskap att hitta den salutogena systemteorin. Det finns olika sätt att arbeta salutogent, framförallt är det enligt Camp Neptuns mening viktigt att ha ett Som ett led i det salutogena arbetet använder sig personalen MI vilket står för motiverande samtal (engelska Motivational Interviewing, MI) och är en på samarbete grundad, personcentrerad form av vägledning för att framkalla och stärka motivation till förändring.

Men att människor förändras är inget säkert bevis för att en viss behandlingsinsats har haft effekt. För att kunna bedöma förändringen krävs utvärderingar som kontrollerar vad som skulle ha hänt om insatsen inte hade genomförts. Dessa görs var 5 månad och följer strukturen enligt BBiC.
Vetenskapliga bevis om insatsers effekter är en viktig del av den evidensbaserade praktiken. Men evidens är inte ett absolut tillstånd utan det handlar om graden av tillförlitlighet och om att finna den bästa tillgängliga vetenskapliga kunskapen. Verksamheten Camp Neptuns upptagningsområde skiljer sig från specialiserade insatser som är inriktade mot exempelvis unga män som tar droger eller flickor som skär sig, utan hela tiden måste anpassa sig utifrån hur grupp ser ut eller vilka individer som finns i gruppen.

Att arbeta evidensbaserat omfattar följande steg

  • Formulera behovet av information till en fråga som går att besvara. Detta görs genom att Camp Neptun tillsammans med familj och Socialtjänst sammanställer en Genomgörandeplan för att på så vis tydliggöra hur arbetet kommer att se ut.
  • Leta upp bästa tillgängliga evidens för att besvara frågan; då varje individ är unik och dennes problematik likaså är det inom individen och genom dennes nätverk som man tillsammans söker svaren på hur man ska arbeta.
  • Värdera den evidens som finns tillgänglig med tanke på dess praktiska betydelse och användbarhet. All den kunskap som finns är oerhört viktig att ta på allvar och sammanställa i ett uppdrag som är gemensamt för alla parter.
  • Integrera genomförandeplanens kritiska värdering med individens erfarenhet och önskemål.
  • I ett slutskede på bästa möjliga sätt utvärdera den egna insatsen och effektiviteten vid utförandet av de fyra föregående stegen samt sträva efter att förbättra arbetet.

Komplexiteten i arbetet ökar när personalen på Camp Neptun tillsammans med socialtjänst och eventuellt BUP (Barn och Ungdoms psykiatrin) måste ta hänsyn till all befintlig evidens och hur denna ska relateras till en enskild individs livssituation vid en viss tidpunkt. För att förstå individen och familjens erfarenheter och önskemål ser Camp Neptun sitt engagemang som avgörande, liksom bedömningsförmågan, intervjuförmågan och förmågan att formulera behandlingsplaner/genomförandeplaner.
Camp Neptuns värdegrund med alla människors lika värde som en grund. Kulturell medvetenhet i form av så väl kulturell känslighet som kulturell kompetens är nödvändig, eftersom de professionella måste ta fram och använda sådan information vid bedömningar. Därför är det inte heller främmande för Camp Neptun att då kompetensen brister, ta hjälp av yttre instanser så som exempelvis BUP (Barn och Ungdomspsykiatrin)

kontakta oss

Kontaktformulär
reCAPTCHA